Politika kvality

Vedení společnosti Amsoft, s.r.o. při formulování obsahu „Politiky kvality“ vychází z vizí a strategie společnosti, které reagují na analýzu současných i budoucích potřeb našich zákazníků, a z požadavků na systém managementu kvality. V této souvislosti vyhlašuje politiku kvality jako jeden ze základních pilířů podnikání.

  • Systém managementu kvality společnosti zaměřit na neustálé zlepšování organizace práce s důrazem na průběžnou optimalizaci výrobních nákladů a s cílem dosahovat neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb a dodávaných výrobků.
  • Posilovat v zaměstnancích vědomí sounáležitosti s firmou a odpovědnosti každého z nich za budování dobré pověsti firmy.
  • Podporovat a vést zaměstnance firmy k neustálému zlepšování jejich práce po stránce výkonnosti, efektivnosti a kvality, definovat problémy a společně je řešit.
  • Dosahovat v co nejširší míře spokojenosti našich zákazníků s poskytovanými službami a výrobky jak po stránce termínů plnění zakázek, tak i po stránce kvality.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit odpovídající zdroje personální, finanční a materiální pro naplnění této politiky kvality a stanovit konkrétní cíle a úkoly týkající se kvality.

Ing. Jiří Uherek Ing. Petr Hurník
představitel managementu pro kvalitu ředitel společnosti

V Ostravě 1. 10. 2009